شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانآزمون
73خطاهاي داروييشغلي6 ساعت1396/09/141396/09/1408:0023:00شروع آزمون