شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
146سل و راههاي درمانشغلي6 ساعت1398/03/081398/03/0808:0023:300شروع آزمون
147مننژيت شغلي6 ساعت1398/03/121398/03/1208:0023:300شروع آزمون
148بسيج ملي كنترل فشار خون بالاشغلي2 ساعت1398/03/011398/03/0108:0023:300شروع آزمون