شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونآزمون
96تماس پوست با پوست مادر ونوزاد وشروع تغذيه با شير مادر در ساعت اول تولدشغلي6 ساعت1397/05/011397/05/0108:0023:300شروع آزمون
97تماس پوست با پوست مادر ونوزاد وشروع تغذيه با شير مادر در ساعت اول تولدعمومي6 ساعت1397/05/021397/05/0208:0023:300شروع آزمون
98اثرات پلاستيك و ظروف يکبار مصرفعمومي3 ساعت1397/05/081397/05/0808:0023:300شروع آزمون