شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
125پيشگيري از حوادث در كوردكانعمومي6 ساعت1397/09/061397/09/0608:0023:300شروع آزمون